soarli

QQ发送链接显示预览修改方法
效果:head部分添加一下内容:<meta itemprop="name" conten...
扫描右侧二维码阅读全文
24
2020/04

QQ发送链接显示预览修改方法

效果:

head部分添加一下内容:

<meta itemprop="name" content="主要标题" />

<meta itemprop="image" content="此处为图片链接" />

<meta name="description" itemprop="description" content="相关描述" />

参考资料:

https://blog.csdn.net/qq_41320944/article/details/79921336

https://www.zhihu.com/question/21386860

最后修改:2020 年 04 月 24 日 02 : 44 PM

发表评论